• 08 2001 470 ; 030 322 706
 • djk.kern@siol.net

  Socialna in kadrovska služba, računovodstvo

  Ponedeljek: 10.00 – 12.00
  Torek: 10.00 – 12.00
  Sreda: 14.00 – 17.00
  Četrtek: 10.00 – 12.00
  Petek: 10.00 – 12.00

  Služba zdravstvene nege in oskrbe - informacije

  Ponedeljek: 7.00 – 14.30
  Torek: 7.00 – 14.30
  Sreda: 7.00 – 14.30
  Četrtek: 11.00 – 19.00
  Petek: 7.00 - 14.30

  Ambulanta - splošni zdravnik

  Torek: 8.00 – 11.00
  Četrtek: 13.30 – 16.30

  Ambulanta - specialist psihiater

  Prva sreda v mesecu: 16.00 – 20.00

  Svojci lahko razgovor z zdravnico psihiatrinjo naročijo pri glavni medicinski sestri Mojci Sirk.

  Katalog informacij javnega značaja

  Naziv zavoda:
  ZAVOD ŽUPNIJE TRNOVO – KARITAS
  DOM JANEZA KRSTNIKA
  Naslov:
  Kolezijska ulica 1A, 1000 Ljubljana
  Naslovi e-pošte:
  janez.krstnik@rkc.si (direktor)
  djk.kern@siol.net (socialna in kadrovska služba)
  djk.sirk@siol.net (zdravstvena služba)
  djk.racunovodstvo@siol.net (računovodstvo)
  Telefon:
  041 220 001 (direktor)
  08 2001 484, 030 322 702 (strokovni vodja Doma, kadrovik in socialni delavec)
  08 2001 480, 030 322 712 (glavna medicinska sestra)
  08 2001 470, 030 322 706 (recepcija)

  Identifikacijski podatki:
  ID za DDV: 50771515
  šifra dejavnosti: 87.300
  identifikacija (matična številka): 2146614000
  TRR: SI56 3000 0000 6178 063

  Vodenje zavoda, organi zavoda in poslovna politika
  Dom vodi direktor s pomočjo strokovnega vodje doma, kadrovika in socialnega delavca (v eni osebi) ter glavne medicinske sestre. Zavod ima svet, strokovni svet, ter kolegij direktorja. Ti organi delujejo v skladu z letnim načrtom, ki ga kolegij direktorja sprejme in potrdi na eni od sej, ki praviloma potekajo na 14 dni.
  Poslovna politika doma izhaja iz naslednjih ciljev: a) zagotavljanje obsega in vrste storitev v skladu z namenom ustanovitve doma; b) zagotavljanje storitev v skladu s potrebami, željami in pričakovanji uporabnikov; c) preusmerjanje metod dela iz asistence uporabnikom v podporo za samostojno izvajanje aktivnosti; č) zagotavljanje kakovosti v celotni organizaciji; d) zagotavljanje strokovnega razvoja in rasti zaposlenih; e) poslovanje po ekonomskih načelih, ki veljajo za domove za starejše.
  Osredotočenost na stanovalce in njihove svojce je prisotna in razvidna skozi vse dejavnosti in procese doma. Vpeljana je vrsta metod spremljanja zadovoljstva stanovalcev ter njihovih svojcev (npr. skupni sestanki, anketni vprašalniki, komisija za prehrano itd.).
  Podatki o ustanovitvi:
  datum vpisa v poslovni register: 09. 09. 2005
  številka vložka: 14260500
  ustanovitelj doma: Zavod Župnije Trnovo – Karitas
  zakoniti zastopnik: Anton Kompare, žpk.

  Status zavoda:
  Zavod Župnije Trnovo – Karitas, Dom Janeza Krstnika je zasebni zavod s podeljeno koncesijo (podeljena 02. 02. 2006) za opravljanje socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva starejših nad 65 let.

  Delovno področje:
  Kot osnovno dejavnost v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2/02) in Sklepom o ustanovitvi Zavoda Župnije Trnovo – Karitas izvaja Zavod dejavnost, ki je z zakonom določena kot javna služba. Zavod lahko opravlja tudi dodatno – gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kakovosti življenja in varstva starejših.
  V okviru opredelitve iz prejšnjega odstavka opravlja Zavod kot osnovno dejavnost: dejavnost domov za starejše, splošno izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost, specialistično izvenbolnišnično zdravstveno dejavnost, samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo zdravniki (zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija in drugo); kot gospodarsko dejavnost: dejavnost menz, pripravo hrane, dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, dejavnost pedikure, dajanje lastnih nepremičnin v najem.
  Notranje organizacijske enote
  Znotraj Doma Janeza Krstnika so zaradi ciljev ustanove ter zaradi specifičnosti dejavnosti po posameznih delih delovnega procesa organizirane naslednje organizacijske enote oziroma službe: (1) Vodstvo zavoda - poslovodenje in strokovno vodenje programa, (2) Skupne službe - administrativne, kadrovske in pravne naloge, finančno računovodska dela, varovanje in vzdrževanje objekta, posebne oblike socialnega varstva, vzdrževanje perila, (3) Služba zdravstvene nege in oskrbe - zdravstvena nega, rehabilitacija, fizična pomoč, oskrba in varstvo, (4) Služba prehrane in strežbe - nabava, priprava in strežba hrane.

  Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
  Na podlagi prvega odstavka 9. člena ZDIJZ je uradna oseba, pristojna za posredovanje informacij javnega značaja direktor Zavoda Anton Kompare (tel.: 041 220 001, e-pošta: janez.krstnik@rkc.si).